۱۳۹۶/۰۲/۱۳

از همه شان میترسم ... یک جور ترس عمیق .... عدم اعتماد ، نزدیک نشدن ، در دور ایستادن ، از همه شان میترسم ...