۱۳۹۶/۰۲/۲۵

how chang'd since my wand'rings began *

انگار جلوی بهتوون را گرفته باشند و بسته باشندش به زمین ، هر چه تلاش میکند از زمین بلند شود یک چیزی جلویش را گرفته و محکم تر میکوبدش زمین ، پیوند خاک است شاید و کششی که جذب میکند آدم را به مردن یا هر چیزی که اسمش را بگذاریم ... اسمش را من اما میگذارم "خاک در باد "
این را شاید قوی ترش را در پیانو سونات های شوبرت بتوان شنید شاید هم ضعیف ترش را ، شوبرت البته آدم تر است یعنی اینکه آدم است با خطاهای آدم ، غول یا پری نیست مثل بهتوون یا لیست و شوپن .
در اینجا بشنوید .

*بخشی از کلام شعر اصلی