۱۳۹۶/۰۳/۱۸

436

دلم میخواهدش . 8 ماه کم نیست ! عمر آدمی است ...
پیدایش شود یکهو ، من هیچ من نگاه .